Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Sự khác biệt giữa tương quan và hồi quy

Tương quan và hồi quy là hai phân tích dựa trên phân phối đa biến. Một phân phối đa biến được mô tả là phân phối của nhiều biến. Tương quan được mô tả là phân tích cho phép chúng ta biết mối liên hệ hoặc sự vắng mặt của mối quan hệ giữa hai biến 'x' và 'y'. Mặt khác, phân tích hồi quy, dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên giá trị đã biết của biến độc lập, giả sử rằng mối quan hệ toán học trung bình giữa hai hoặc nhiều biến.

Sự khác biệt giữa tương quan và hồi quy là một trong những câu hỏi thường gặp trong các cuộc phỏng vấn. Hơn nữa, nhiều người phải chịu sự mơ hồ trong việc hiểu hai điều này. Vì vậy, hãy đọc toàn bộ bài viết này để có một sự hiểu biết rõ ràng về hai điều này.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhTương quanhồi quy
Ý nghĩaTương quan là một thước đo thống kê xác định mối quan hệ đồng hoặc liên kết của hai biến.Hồi quy mô tả cách một biến độc lập có liên quan về số với biến phụ thuộc.
Sử dụngĐể biểu diễn mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.Để phù hợp với một dòng tốt nhất và ước tính một biến trên cơ sở của một biến khác.
Biến phụ thuộc và độc lậpKhông khác nhauCả hai biến đều khác nhau.
Chỉ raHệ số tương quan chỉ ra mức độ mà hai biến di chuyển cùng nhau.Hồi quy cho thấy tác động của một thay đổi đơn vị trong biến đã biết (x) đến biến ước tính (y).
Mục tiêuĐể tìm một giá trị số biểu thị mối quan hệ giữa các biến.Để ước tính các giá trị của biến ngẫu nhiên trên cơ sở các giá trị của biến cố định.

Định nghĩa tương quan

Thuật ngữ tương quan là sự kết hợp của hai từ 'Co' (cùng nhau) và mối quan hệ (kết nối) giữa hai đại lượng. Tương quan là khi, tại thời điểm nghiên cứu hai biến, người ta nhận thấy rằng một thay đổi đơn vị trong một biến được trả đũa bằng một thay đổi tương đương trong một biến khác, tức là trực tiếp hoặc gián tiếp. Hoặc nếu không, các biến được cho là không tương quan khi chuyển động trong một biến không tương đương với bất kỳ chuyển động nào trong một biến khác theo một hướng cụ thể. Đây là một kỹ thuật thống kê đại diện cho sức mạnh của kết nối giữa các cặp biến.

Tương quan có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Khi hai biến di chuyển cùng hướng, nghĩa là tăng một biến sẽ dẫn đến tăng tương ứng ở một biến khác và ngược lại, sau đó các biến được coi là tương quan dương. Ví dụ : lợi nhuận và đầu tư.

Ngược lại, khi hai biến di chuyển theo các hướng khác nhau, theo cách tăng một biến sẽ dẫn đến giảm một biến khác và ngược lại, Tình huống này được gọi là tương quan âm. Ví dụ : Giá cả và nhu cầu của một sản phẩm.

Các biện pháp tương quan được đưa ra như dưới đây:

  • Hệ số tương quan thời điểm sản phẩm của Karl Pearson
  • Hệ số tương quan xếp hạng của Spearman
  • Sơ đồ phân tán
  • Hệ số sai lệch đồng thời

Định nghĩa hồi quy

Một kỹ thuật thống kê để ước tính sự thay đổi của biến phụ thuộc số liệu do sự thay đổi của một hoặc nhiều biến độc lập, dựa trên mối quan hệ toán học trung bình giữa hai hoặc nhiều biến được gọi là hồi quy. Nó đóng một vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động của con người, vì nó là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt dùng để dự báo các sự kiện trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai trên cơ sở các sự kiện trong quá khứ hoặc hiện tại. Ví dụ : Trên cơ sở các hồ sơ trong quá khứ, lợi nhuận trong tương lai của một doanh nghiệp có thể được ước tính.

Trong một hồi quy tuyến tính đơn giản, có hai biến x và y, trong đó y phụ thuộc vào x hoặc nói ảnh hưởng của x. Ở đây y được gọi là biến phụ thuộc, hoặc biến tiêu chí và x là biến độc lập hoặc biến dự đoán. Đường hồi quy của y trên x được biểu thị như dưới:

y = a + bx

trong đó, a = hằng số,
b = hệ số hồi quy,
Trong phương trình này, a và b là hai tham số hồi quy.

Sự khác biệt chính giữa tương quan và hồi quy

Các điểm được đưa ra dưới đây, giải thích sự khác biệt giữa tương quan và hồi quy một cách chi tiết:

  1. Một biện pháp thống kê xác định mối quan hệ đồng hoặc liên kết của hai đại lượng được gọi là Tương quan. Hồi quy mô tả cách một biến độc lập có liên quan về số với biến phụ thuộc.
  2. Tương quan được sử dụng để thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến. Ngược lại, hồi quy được sử dụng để phù hợp với dòng tốt nhất và ước tính một biến trên cơ sở của một biến khác.
  3. Trong tương quan, không có sự khác biệt giữa các biến phụ thuộc và biến độc lập, tức là tương quan giữa x và y tương tự như y và x. Ngược lại, hồi quy của y trên x khác với x trên y.
  4. Tương quan cho thấy sức mạnh của sự liên kết giữa các biến. Trái ngược với hồi quy phản ánh tác động của sự thay đổi đơn vị trong biến độc lập lên biến phụ thuộc.
  5. Tương quan nhằm mục đích tìm kiếm một giá trị số thể hiện mối quan hệ giữa các biến. Không giống như hồi quy có mục tiêu là dự đoán các giá trị của biến ngẫu nhiên trên cơ sở các giá trị của biến cố định.

Phần kết luận

Với các cuộc thảo luận ở trên, rõ ràng, có một sự khác biệt lớn giữa hai khái niệm toán học này, mặc dù hai khái niệm này được nghiên cứu cùng nhau. Tương quan được sử dụng khi nhà nghiên cứu muốn biết rằng liệu các biến đang nghiên cứu có tương quan hay không, nếu có thì sức mạnh của mối liên hệ của họ là gì. Hệ số tương quan của Pearson được coi là thước đo tương quan tốt nhất. Trong phân tích hồi quy, một mối quan hệ chức năng giữa hai biến được thiết lập để đưa ra các dự đoán trong tương lai về các sự kiện.

Top