Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Sự khác biệt giữa Dân chủ trực tiếp và Dân chủ gián tiếp

Dân chủ là hình thức chính quyền trong đó quyền lực tối cao nằm trong tay nhân dân. Trong một quốc gia dân chủ, mỗi công dân có một phiếu bầu, có thể được ủng hộ hoặc chống lại chính sách của chính phủ. Hơn nữa, trong một nền dân chủ, phản ứng của công dân đóng vai trò là nền tảng của chính phủ. Nó có thể ở dạng dân chủ trực tiếp hoặc dân chủ gián tiếp. Dân chủ trực tiếp đề cập đến hệ thống trong đó công dân có quyền tham gia vào quá trình ra quyết định.

Ngược lại, dân chủ gián tiếp ngụ ý một nền dân chủ trong đó công dân chọn đại diện của họ, để tích cực tham gia vào chính quyền của chính phủ và thay mặt họ hành động.

Trong bài viết này, bạn có thể tìm thấy sự khác biệt quan trọng giữa dân chủ trực tiếp và gián tiếp, hãy đọc.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhDân chủ trực tiếpDân chủ gián tiếp
Ý nghĩaDân chủ trực tiếp đề cập đến một hình thức chính phủ trong đó công dân tham gia chính quyền vào chính quyền.Dân chủ gián tiếp ngụ ý một nền dân chủ trong đó mọi người bỏ phiếu cho đại diện của họ, để đại diện cho họ trong Quốc hội.
Chính sáchChính sách của chính phủ được quyết định bởi chính người dân.Người dân bầu đại diện của họ để đưa ra quyết định về chính sách của chính phủ.
Cơ quan lập phápToàn bộ cộng đồng hình thành lập pháp.Đại diện của đảng chiến thắng hình thành chính phủ và là một bộ phận của cơ quan lập pháp.
Sự phù hợpCác quốc gia có quy mô dân số nhỏ.Các quốc gia có quy mô dân số lớn.

Định nghĩa dân chủ trực tiếp

Dân chủ trực tiếp hay còn gọi là dân chủ thuần túy hay dân chủ có sự tham gia, là một trong những quyết định liên quan đến luật pháp và chính sách của chính phủ được người dân trực tiếp thực hiện. Nó đòi hỏi sự tham gia trực tiếp từ các công dân của đất nước trong việc ra quyết định hàng ngày và quản lý của chính phủ. Thụy Sĩ là một trong những quốc gia nơi dân chủ trực tiếp phổ biến.

Trong hình thức chính phủ này, mọi luật pháp, chính sách hoặc dự luật chỉ được thông qua khi được tất cả công dân của đất nước bỏ phiếu. Ở đây, tất cả người dân của chính phủ cùng nhau đưa ra các vấn đề, tham gia vào các cuộc thảo luận để đưa ra một quyết định phù hợp với tất cả mọi người. Vì vậy, công dân của đất nước có tiếng nói trực tiếp trong việc xây dựng luật và các vấn đề ảnh hưởng đến họ.

Định nghĩa dân chủ gián tiếp

Dân chủ gián tiếp hay thường được gọi là dân chủ đại diện là hệ thống chính phủ trong đó người dân chọn đại diện của họ, để đại diện cho họ trong Quốc hội và tích cực tham gia điều hành chính phủ.

Vì vậy, sự tham gia của người dân bị hạn chế trong việc đưa ra các quyết định quan trọng và xây dựng chính sách. Ấn Độ là ví dụ phổ biến của nền dân chủ gián tiếp.

Trong một nền dân chủ gián tiếp, một chính trị gia được bầu từ mỗi khu vực bầu cử đại diện cho những người bỏ phiếu cho ông trong quốc hội. Nó dựa vào các cuộc bầu cử tự do và công bằng trong đó những người hiện đang cầm quyền có cơ hội thua lỗ chính đáng và công bằng. Do đó, các chính trị gia được bầu có thể bị loại khỏi văn phòng và chịu trách nhiệm về công việc được thực hiện bởi họ cho cộng đồng.

Sự khác biệt chính giữa Dân chủ trực tiếp và gián tiếp

Sự khác biệt giữa dân chủ trực tiếp và gián tiếp có thể được rút ra rõ ràng dựa trên các căn cứ sau:

  1. Dân chủ trực tiếp có thể được mô tả là hệ thống của chính phủ, trong đó việc thực thi pháp luật là có thể bằng bỏ phiếu chung của tất cả các công dân của đất nước. Mặt khác, dân chủ gián tiếp là hình thức chính phủ mà công dân của đất nước bỏ phiếu cho các đại diện được trao quyền quyết định thay mặt họ.
  2. Trong một nền dân chủ trực tiếp, các quyết định liên quan đến chính sách của chính phủ, luật pháp và các vấn đề khác, được đưa ra bởi người dân. Ngược lại, trong một nền dân chủ gián tiếp, người dân chọn đại diện của họ, đưa ra quyết định về việc xây dựng luật pháp và chính sách.
  3. Trong một nền dân chủ trực tiếp, toàn bộ cộng đồng hình thành cơ quan lập pháp. Như chống lại, trong một nền dân chủ gián tiếp, các đại diện được bầu của đảng chiến thắng thành lập chính phủ và là một bộ phận của cơ quan lập pháp.
  4. Trong khi dân chủ trực tiếp phù hợp nhất với các nước nhỏ, dân chủ gián tiếp là tốt cho các nước lớn.

Phần kết luận

Dân chủ trực tiếp là một nền dân chủ rõ ràng phù hợp với các quốc gia nơi quy mô dân số ít hơn. Tuy nhiên, nó không thể được thực hiện ở một quốc gia có quy mô dân số lớn, và trong đó quyết định phải được đưa ra bởi các lõi của người dân. Do nhược điểm này, nền dân chủ đại diện hoặc gián tiếp ra đời đã khắc phục được những bất lợi của nền dân chủ trực tiếp.

Top