Đề XuấT, 2022

Editor Choice

Sự khác biệt giữa phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng

Phần mềm về cơ bản được phân thành hai loại, Phần mềm hệ thống và Phần mềm ứng dụng. Trong đó Phần mềm hệ thống hoạt động như một giao diện giữa Phần mềm ứng dụng và phần cứng của máy tính. Phần mềm ứng dụng hoạt động giao diện giữa người dùng và Phần mềm hệ thống. Chúng ta có thể phân biệt Phần mềm hệ thống và Phần mềm ứng dụng dựa trên mục đích thiết kế của họ. Phần mềm hệ thống được thiết kế để quản lý tài nguyên hệ thống và nó cũng cung cấp nền tảng cho Phần mềm ứng dụng chạy. Mặt khác, Phần mềm ứng dụng được thiết kế để người dùng thực hiện các tác vụ cụ thể của mình.

Chúng ta hãy khám phá thêm một số khác biệt giữa Phần mềm hệ thống và Phần mềm ứng dụng với sự trợ giúp của biểu đồ so sánh được hiển thị bên dưới.

Nội dung: Phần mềm hệ thống Vs Phần mềm ứng dụng

  1. Biểu đồ so sánh
  2. Định nghĩa
  3. Sự khác biệt chính
  4. Phần kết luận

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhPhần mềm hệ thốngPhần mềm ứng dụng
Căn bảnPhần mềm hệ thống quản lý tài nguyên hệ thống và cung cấp nền tảng cho phần mềm ứng dụng chạy.Phần mềm ứng dụng, khi chạy, thực hiện các tác vụ cụ thể, chúng được thiết kế cho.
Ngôn ngữPhần mềm hệ thống được viết bằng ngôn ngữ cấp thấp, tức là ngôn ngữ lắp ráp.Phần mềm ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ cấp cao như Java, C ++, .net, VB, v.v.
ChạyPhần mềm hệ thống bắt đầu chạy khi hệ thống được bật và chạy cho đến khi hệ thống tắt.Phần mềm ứng dụng chạy khi và khi người dùng yêu cầu.
Yêu cầuMột hệ thống không thể chạy nếu không có phần mềm hệ thống.Phần mềm ứng dụng thậm chí không bắt buộc phải chạy hệ thống; nó là người dùng cụ thể.
Mục đíchPhần mềm hệ thống là mục đích chung.Phần mềm ứng dụng là mục đích cụ thể.
Ví dụHệ điều hành.Microsoft Office, Photoshop, Phần mềm hoạt hình, v.v.

Định nghĩa phần mềm hệ thống

Phần mềm hệ thống là phần mềm được viết bằng ngôn ngữ cấp thấp, như ngôn ngữ lắp ráp. Mục đích chính của Phần mềm hệ thống là quản lý và kiểm soát tài nguyên của hệ thống . Nó đảm nhiệm việc quản lý bộ nhớ, quản lý quy trình, bảo vệ và bảo mật hệ thống. Nó cũng cung cấp môi trường điện toán cho các phần mềm khác như Phần mềm ứng dụng.

Phần mềm hệ thống tạo giao diện giữa phần cứng của hệ thống và người dùng. Nó làm cho các hệ thống hiểu, lệnh được nhập bởi người dùng. Nó cũng hoạt động như một giao diện giữa Phần mềm ứng dụng và phần cứng. Phần mềm hệ thống bắt đầu chạy khi hệ thống được bật và quản lý tất cả các tài nguyên của hệ thống và nó chạy cho đến khi hệ thống tắt.

Phần mềm hệ thống là phần mềm có mục đích chung và rất cần thiết cho hoạt động của máy tính. Nói chung, người dùng cuối không tương tác trực tiếp với Phần mềm hệ thống. Người dùng tương tác với GUI được tạo bởi Phần mềm hệ thống. Ví dụ tốt nhất cho Phần mềm hệ thống là Hệ điều hành.

Định nghĩa phần mềm ứng dụng

Phần mềm ứng dụng là phần mềm được viết bằng ngôn ngữ cấp cao như Java, VB, .net, v.v ... Phần mềm ứng dụng dành riêng cho người dùng và được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của người dùng. Nó có thể là một phần mềm điện toán, phần mềm chỉnh sửa, phần mềm thiết kế, v.v. Điều đó có nghĩa là mỗi Phần mềm ứng dụng được thiết kế cho một mục đích cụ thể .

Phần mềm ứng dụng chạy trên nền tảng được tạo bởi Phần mềm hệ thống. Phần mềm ứng dụng là một trung gian giữa người dùng cuối và Phần mềm hệ thống. Bạn có thể cài đặt nhiều Phần mềm ứng dụng trên Phần mềm hệ thống. Phần mềm ứng dụng không cần thiết để chạy một hệ thống, nhưng nó làm cho hệ thống trở nên hữu ích. Các ví dụ cho Phần mềm ứng dụng là MS Office, Photoshop, v.v.

Sự khác biệt chính giữa phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng

  1. Phần mềm hệ thống được thiết kế để quản lý tài nguyên hệ thống như quản lý bộ nhớ, quản lý quy trình, bảo vệ và bảo mật, v.v. và nó cũng cung cấp nền tảng cho phần mềm ứng dụng chạy. Mặt khác, Phần mềm ứng dụng được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của người dùng khi thực hiện các tác vụ cụ thể.
  2. Phần mềm hệ thống được viết bằng ngôn ngữ cấp thấp như ngôn ngữ lắp ráp. Tuy nhiên, Phần mềm ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ cấp cao như Java, C ++, .net, VB, v.v.
  3. Phần mềm hệ thống bắt đầu chạy khi hệ thống được bật và chạy cho đến khi hệ thống tắt. Phần mềm ứng dụng khởi động khi người dùng khởi động và dừng khi người dùng dừng nó.
  4. Một hệ thống không thể chạy mà không có Phần mềm hệ thống trong khi đó, Phần mềm ứng dụng là người dùng cụ thể, họ không bắt buộc phải chạy hệ thống; chúng chỉ dành cho người dùng.
  5. Trong đó Phần mềm hệ thống là phần mềm có mục đích chung, Phần mềm ứng dụng là phần mềm có mục đích cụ thể.
  6. Ví dụ tốt nhất về Phần mềm hệ thống là Hệ điều hành trong khi đó, ví dụ về Phần mềm ứng dụng là MicroSoft Office, Photoshop, v.v.

Phần kết luận:

Cả Phần mềm hệ thống và Phần mềm ứng dụng cùng tạo nên một hệ thống hữu ích cho người dùng cuối. Phần mềm hệ thống là bắt buộc để hệ thống hoạt động. Tương tự, Phần mềm ứng dụng là cần thiết để người dùng thực hiện nhiệm vụ cụ thể của họ.

Top