Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Sự khác biệt giữa sự thống nhất của mệnh lệnh và sự thống nhất của phương hướng

Henry Fayol, một kỹ sư khai thác và điều hành của Pháp, người đã liệt kê ra 14 nguyên tắc quản lý. Hai lý thuyết quản lý như vậy là Unity of Command và Unity of Direction. Unity of Command tuyên bố rằng mỗi nhân viên chịu trách nhiệm trước một giám sát viên và do đó, nhận lệnh từ anh ta, liên quan đến nhiệm vụ được thực hiện.

Mặt khác, Unity of Direction, biểu thị rằng một loạt các hoạt động có mục tiêu tương tự nên được thực hiện theo một kế hoạch duy nhất và cũng dưới một ông chủ.

Sự thống nhất của mệnh lệnh có liên quan đến hoạt động hiệu quả của cấp dưới trong tổ chức. Ngược lại với sự thống nhất về phương hướng chỉ ra rằng mọi đơn vị của tổ chức nên được liên kết theo cùng một mục tiêu, thông qua các nỗ lực có tổ chức. Trong bài viết đã cho, bạn có thể tìm ra tất cả sự khác biệt đáng kể giữa sự thống nhất của mệnh lệnh và sự thống nhất về phương hướng.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhĐoàn kết chỉ huyThống nhất về phương hướng
Ý nghĩaThống nhất về mệnh lệnh đề cập đến một nguyên tắc quản lý trong đó tuyên bố rằng một người đương nhiệm nên nhận lệnh từ và báo cáo cho một ông chủ.Thống nhất về phương hướng là một nguyên tắc quản lý ngụ ý rằng tất cả các hoạt động có cùng mục tiêu phải có một đầu và một kế hoạch.
Mục đíchĐể ngăn chặn sự phụ thuộc kép.Để ngăn chặn các hoạt động chồng chéo.
Tập trung vàoNhân viên độc thânToàn bộ tổ chức
Kết quảNguyên tắc dẫn đến hoạt động hiệu quả của cấp dưới.Các nguyên tắc kết quả trong việc phối hợp làm việc của các nhân viên khác nhau.
Mối quan hệThể hiện mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới.Thể hiện mối quan hệ của các hoạt động, theo kế hoạch và mục tiêu của tổ chức.
Nhu cầuNó là cần thiết để sửa chữa trách nhiệm của mỗi người trong tổ chức.Nó là cần thiết để tổ chức âm thanh của các hoạt động.

Định nghĩa về sự thống nhất của chỉ huy

Unity of Command là một Nguyên tắc Quản lý, được đưa ra bởi Henry Fayol, trong đó tuyên bố rằng mỗi cấp dưới trong một tổ chức chính thức nên nhận lệnh từ và báo cáo lên cấp trên. Theo nguyên tắc này, sự phục tùng kép hoàn toàn bị bỏ qua, tức là một nhân viên sẽ chịu trách nhiệm trước một giám sát viên, người này lần lượt báo cáo cho người quản lý và chuỗi tiếp tục. Người mà nhân viên phải chịu trách nhiệm trực tiếp ở trên vị trí của nhân viên, được gọi là ông chủ ngay lập tức.

Sự thống nhất của Bộ chỉ huy dẫn đến ít nhầm lẫn và hỗn loạn, liên quan đến nhiệm vụ được giao cho nhân viên và dẫn đến việc thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả. Nó chỉ ra một hệ thống hướng dẫn tích hợp, để thực thi lệnh. Học thuyết này dựa trên giả định rằng một nhân viên không thể gánh vác các mệnh lệnh từ nhiều hơn một ông chủ.

Định nghĩa về sự thống nhất của phương hướng

Unity of Direction là một nguyên tắc quản lý khác được đặt ra bởi Giám đốc điều hành khai thác của Pháp Henry Fayol, nói rằng phải tồn tại duy nhất một cấp trên và một kế hoạch cho một loạt các hoạt động tìm kiếm mục tiêu tương tự. Trên cơ sở nguyên tắc này, những nhiệm vụ được liên kết theo cùng một mục tiêu nên được dẫn dắt bởi một người quản lý, sử dụng một kế hoạch duy nhất.

Sự thống nhất về phương hướng là kết quả của cấu trúc tổ chức hợp lý, dẫn đến sự thống nhất giữa hành động và phối hợp trong việc theo đuổi mục tiêu cuối cùng của tổ chức.

Sự khác biệt chính Sự thống nhất của mệnh lệnh và sự thống nhất của phương hướng

Sự khác biệt giữa thống nhất về mệnh lệnh và thống nhất về phương hướng có thể được rút ra rõ ràng dựa trên các căn cứ sau:

  1. Một nguyên tắc quản lý được thúc đẩy bởi Henry Fayol, nói rằng một nhân viên nên nhận lệnh từ và báo cáo với một ông chủ, là Unity of Command. Ngược lại, một nguyên tắc quản lý ngụ ý rằng tất cả các hoạt động có cùng mục tiêu phải được dẫn dắt bởi một người theo một kế hoạch duy nhất là Thống nhất phương hướng.
  2. Sự thống nhất của lệnh tránh sự phụ thuộc từ nhiều người giám sát. Ngược lại, Unity of Direction tránh việc sắp xếp các hoạt động.
  3. Trong khi trọng tâm chính của sự thống nhất của lệnh là một nhân viên, thì trọng tâm của sự thống nhất của lệnh là toàn bộ tổ chức.
  4. Học thuyết về sự thống nhất của mệnh lệnh dẫn đến hoạt động hiệu quả của cấp dưới. Mặt khác, học thuyết về sự thống nhất của phương hướng dẫn đến sự phối hợp làm việc của các nhân viên khác nhau.
  5. Unity of Command chỉ ra mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Ngược lại, sự thống nhất về phương hướng cho thấy mối quan hệ của các hoạt động, theo kế hoạch và mục tiêu của tổ chức.
  6. Sự thống nhất của mệnh lệnh là phải cho một tổ chức để sửa chữa trách nhiệm của mỗi cấp dưới trong việc theo đuổi các mục tiêu chung của tổ chức. Không giống như sự thống nhất của hướng là cần thiết cho tổ chức âm thanh của các hoạt động.

Phần kết luận

Nhìn chung, hai lý thuyết quản lý rất hữu ích trong việc giải phóng các hoạt động của tổ chức một cách thỏa đáng. Unity of Command chỉ là để bỏ qua sự nhầm lẫn, rối loạn và hỗn loạn trong các nhiệm vụ được giao bởi các cấp trên khác nhau. Mặt khác, sự thống nhất về phương hướng là để phù hợp với các hoạt động với các mục tiêu của tổ chức.

Top