Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Sự khác biệt giữa Cú pháp và Ngữ nghĩa

Cú pháp và ngữ nghĩa là các thuật ngữ rất có ý nghĩa liên quan đến bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Cú pháp trong ngôn ngữ lập trình bao gồm tập hợp các cụm từ được phép của ngôn ngữ trong khi ngữ nghĩa thể hiện ý nghĩa liên quan của các cụm từ đó.

Có một số mối quan hệ giữa cú pháp và ngữ nghĩa trong đó mỗi yếu tố ngữ nghĩa được liên kết với ít nhất một biểu hiện cú pháp và một yếu tố khác đảm bảo rằng mỗi biểu diễn cú pháp có một ý nghĩa riêng biệt.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhCú phápNgữ nghĩa
Căn bảnCác cụm từ được phép của một ngôn ngữ.Giải thích các cụm từ.
LỗiXử lý tại thời điểm biên dịch.Đối đầu trong thời gian chạy.
Quan hệGiải thích cú pháp phải có một số ý nghĩa đặc biệt.Thành phần ngữ nghĩa được liên kết với một đại diện cú pháp.

Định nghĩa cú pháp

Cú pháp của ngôn ngữ lập trình được sử dụng để biểu thị cấu trúc của các chương trình mà không xem xét ý nghĩa của chúng. Về cơ bản nó nhấn mạnh cấu trúc, bố cục của một chương trình với sự xuất hiện của chúng. Nó liên quan đến một tập hợp các quy tắc xác nhận chuỗi các ký hiệu và hướng dẫn được sử dụng trong một chương trình. Mô hình thực dụng và tính toán mô tả các thành phần cú pháp của ngôn ngữ lập trình. Các công cụ được phát triển cho đặc tả cú pháp của các ngôn ngữ lập trình là ngữ pháp thông thường, không ngữ cảnh và thuộc tính.

Tuy nhiên, việc sử dụng ngữ pháp trong khía cạnh này là gì? Các ngữ pháp nói chung là các quy tắc viết lại có mục đích là nhận ra và tạo ra các chương trình. Ngữ pháp không dựa vào mô hình tính toán thay vào đó được sử dụng trong mô tả cấu trúc của ngôn ngữ. Ngữ pháp chứa một tập hợp hữu hạn các phạm trù ngữ pháp (như cụm danh từ, cụm động từ, bài viết, danh từ, v.v.), các từ đơn độc (các yếu tố của bảng chữ cái) và các quy tắc được hình thành rõ ràng để xác định thứ tự trong các thành phần của các phạm trù ngữ pháp nên xuât hiện.

Phân tích cú pháp là một tác vụ được thực hiện bởi trình biên dịch để kiểm tra xem chương trình có cây dẫn xuất liên quan phù hợp hay không.

Cú pháp của ngôn ngữ lập trình có thể được diễn giải bằng các kỹ thuật chính thức và không chính thức sau đây:

 • Cú pháp từ vựng để xác định các quy tắc cho các ký hiệu cơ bản liên quan đến định danh, nghĩa đen, dấu chấm câu và toán tử.
 • Cú pháp cụ thể chỉ định biểu diễn thực sự của các chương trình với sự trợ giúp của các ký hiệu từ vựng như bảng chữ cái của nó.
 • Cú pháp trừu tượng chỉ truyền tải thông tin chương trình quan trọng.

Các loại ngữ pháp

 • Ngữ pháp không ngữ cảnh được sử dụng phổ biến để tìm ra toàn bộ cấu trúc ngôn ngữ.
 • Biểu thức chính quy mô tả các đơn vị từ vựng (mã thông báo) của ngôn ngữ lập trình.
 • Các ngữ pháp thuộc tính xác định phần nhạy cảm theo ngữ cảnh của ngôn ngữ.

Định nghĩa ngữ nghĩa

Thuật ngữ ngữ nghĩa trong một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tìm ra mối quan hệ giữa cú pháp và mô hình tính toán. Nó nhấn mạnh việc giải thích một chương trình để lập trình viên có thể hiểu nó một cách dễ dàng hoặc dự đoán kết quả thực hiện chương trình. Một cách tiếp cận được gọi là ngữ nghĩa hướng cú pháp được sử dụng để ánh xạ các cấu trúc cú pháp vào mô hình tính toán với sự trợ giúp của hàm.

Các ngữ nghĩa ngôn ngữ lập trình có thể được mô tả bằng các kỹ thuật khác nhau - ngữ nghĩa đại số, ngữ nghĩa học, ngữ nghĩa hoạt động, ngữ nghĩa học và ngữ nghĩa dịch thuật.

 • Ngữ nghĩa đại số diễn giải chương trình bằng cách xác định một đại số.
 • Ngữ nghĩa học xác định ý nghĩa của một chương trình bằng cách xây dựng các xác nhận về một hiệp hội giam giữ tại mỗi điểm trong quá trình thực hiện chương trình (tức là ngầm).
 • Ngữ nghĩa hoạt động so sánh các ngôn ngữ với máy trừu tượng và sau đó chương trình được đánh giá là một chuỗi các chuyển đổi trạng thái.
 • Ngữ nghĩa học biểu thị ý nghĩa của chương trình dưới dạng một tập hợp các hàm hoạt động trên trạng thái chương trình.
 • Ngữ nghĩa dịch tập trung vào các phương pháp được sử dụng để dịch một chương trình sang ngôn ngữ khác.

Sự khác biệt chính giữa Cú pháp và Ngữ nghĩa

 1. Cú pháp đề cập đến cấu trúc của một chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình. Mặt khác, ngữ nghĩa mô tả mối quan hệ giữa ý nghĩa của chương trình và mô hình tính toán.
 2. Lỗi cú pháp được xử lý tại thời điểm biên dịch. Như vậy, các lỗi ngữ nghĩa rất khó tìm và gặp phải trong thời gian chạy.
 3. Ví dụ, trong c ++, một biến số sio được khai báo là tên int int s;, để khởi tạo nó, chúng ta phải sử dụng một giá trị nguyên. Thay vì sử dụng số nguyên, chúng tôi đã khởi tạo nó với Bảy Bảy. Khai báo và khởi tạo này là đúng về mặt cú pháp nhưng không chính xác về mặt ngữ nghĩa bởi vì Bảy Bảy không đại diện cho dạng số nguyên.

Phần kết luận

Cú pháp của ngôn ngữ lập trình là tập hợp các quy tắc để xác định cấu trúc hoặc hình thức mã trong khi ngữ nghĩa đề cập đến việc giải thích mã hoặc ý nghĩa liên quan của các ký hiệu, ký tự hoặc bất kỳ phần nào của chương trình.

Top